Katastr nemovitostí

23. 8. 2022

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí – NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ONLINE. katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR.

Katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR.

 • Rychlé vyhledávání v katastru bez složitého zkoumání formuláře
 • Vyhledávání nemovitostí dle adresy, parcely i objektu z jednoho místa
 • Denně aktualizovaná data pozemkového katastru z www.čúzk.cz
 • Zobrazení katastrální mapy pro katastrální území, stavby i parcely
 • Zobrazení hierarchie objektů katastru
 • Informace o majitelích pozemků a staveb ze stránek nahlizenidokn.cuzk.cz
 • Propojení na obchodní rejstřík firem.

Jak stáhnout výpis z katastru nemovitostí? Výsledek obrázku pro výpis z katastru nemovitostí Elektronický výpis z katastru nemovitostí lze získat v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách Státní správy zeměměřičství a katastru – cuzk.cz. Nahlížení do katastru je přístupné komukoli a lze zde bezplatně dohledat některé důležité informace o nemovitostech.

Jak získat výpis z katastru online? Po vyhledání vybrané stavby nebo pozemku na webových stránkách katastru nemovitostí si jednoduše v pravé části stránky vyberete, kterou formu výpisu potřebujete. K dispozici je kopie katastrální mapy, informace o pozemku a pak výše zmíněný částečný a úplný výpis z katastru nemovitostí

Jak stáhnout list vlastnictví z katastru? Jestli se vám nechce běhat po úřadech, můžete si o výpis z katastru zažádat i poštou na adresu katastrálního úřadu – na vyřízení vaší žádosti má pak úřad 30 dnů a dokument vám zašlou po zaplacení správního poplatku. Czech Pointy bývají součástí pošty i některých úřadů. List vlastnictví zde dostanete na počkání.

Jak stáhnout list vlastnictví online? Na listy lze nahlížet vzdáleně www.cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech a právech stavby evidovaných v katastru nemovitostí. Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Kde vytisknout vypis z katastru? Výpis z katastru nemovitostí můžete získat na každém Czechpointu, notáře či na katastru nemovitostí. Můžete si jej rovněž nechat doručit poštou, ale doba vyřízení může být až 30 dní.

Kolik stojí výpis? Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Jak se vyznat ve výpisu z katastru nemovitostí? Při čtení výpisu z katastru nemovitostí (LV list vlastnictví) zaměřte dále svou pozornost na oddíl B, který obsahuje konkrétní údaje o nemovitosti, a to parcelní číslo, číslo budovy, číslo jednotky, včetně výměry, druhu pozemku a způsobu využití.

Jak si stáhnout LV? Žádost lze získat opět online na stránkách katastru nemovitostí a následně jej na úřad doručit prostřednictvím datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobním podáním.

Kde lze pořídit výpis z katastru nemovitostí? Výpis vám tedy rovněž vydávají na poštách, obecních úřadech, úřadech městských částí, na matričních úřadech, krajských úřadech, u notářů, na pracovištích Hospodářské komory a na zastupitelských úřadech. Pokud nemáte na osobní návštěvu dané instituce čas, můžete zaslat písemnou žádost na katastrální úřad.

Co obsahuje výpis z katastru nemovitostí? Výsledek obrázku Jde o veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitostech, jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Data lze využívat zejména k ochraně práv k nemovitostem, k oceňování nemovitostí, k ochraně životního prostředí, pro účely daní, poplatků atd.

Výpis z katastru nemovitostí

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ONLINE. katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR. Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV. Je označen číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku. Některé informace o listu vlastnictví LV můžeme najít na ONLINE nahlížení do katastru nemovitostí. Můžeme zde najít číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána, čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce. Jednotlivé listy vlastnictví ani katastrální mapy však na těchto stránkách Online nahlížení do katastru nemovitostí prohlížet nelze. Tyto informace můžeme využít další online službu tzv. dálkový přístup, kde je nutná registrace a získání informací je zpoplatněno. Kromě těchto online aplikací si můžeme vyzvednout List Vlastnictví osobně na příslušném katastrálním úřadu.

Popis výpisu z katastru nemovitostí neboli listu vlastnictví LV 

Část A
obsahuje podrobné informace o osobě vlastníka nemovitosti, v případě, že vlastníků je
více, tak o vlastnících a jejich podílech.

Část B
obsahuje přesnou identifikaci nemovitosti (parcelní čísla, jejich výměry, popisná či evidenční čísla budov, druh a způsob využití pozemku apod.). Zvýšenou pozornost věnujte tomu, zda daný vlastník vlastní pouze budovu bez pozemku, nebo zda vlastní i pozemek, na kterém stavba stojí. V druhém případě bude v listu vlastnictví poznámka „vlastnictví pozemku a stavby.“

Část C
obsahuje údaje o omezení vlastnického práva, které se k nemovitosti váže. Jedná se například o věcná břemena, předkupní práva nebo o zástavní práva k nemovitosti. U vlastníků právnických osob zde nalezneme například i zápis o konkurzu dané právnické osoby.

Část D
Současně s částí A nám tato část slouží pro zjištění právních vztahů k dané nemovitosti.
Najdeme zde tzv. poznámky, které nás informují o tom, že byla například u soudu podána žaloba na určení vlastnictví, že nemovitost je předmětem společného vlastnictví manželů nebo že bylo zahájeno vyvlastňovací řízení apod.

Část E
nalezneme zde nabývací tituly, na jejichž základě vlastnické právo k nemovitosti vzniklo (např. kupní smlouvy, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouvy aj.). 

Část F
tato část je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Na konci výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny informace o řízení, kterými jsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem. Listiny k plombám, číslo jednací, název katastrálního úřadu nebo pracoviště, datum a čas, kdy byl výpis vyhotoven, a rovněž jméno, příjmení a podpis vyhotovitele výpisu. Nesmí chybět razítko!

Výpis z katastru nemovitostí – doplňující informace

 • výpis z katastru nemovitostí “výpis z KN” je poskytován komukoliv na vyžádání
 • pro dohledání příslušného výpisu z KN postačí znát katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku nebo jméno a datum narození vlastníka, případně IČ právnické osoby
 • za vydání výpisu z KN se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč – formou kolku dle položky č. 119 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Katastr nemovitostí nahlížení

Nahlížení do katastru nemovitostí (náhled do katastru nemovitostí) – nahlížení do katastru nemovitostí online.

Jak hledat mapu v nahlížení do katastru nemovitostí ONLINE?

Zobrazení požadované mapy v aplikaci nahlížení do katastru online

 • Klikněte na některý z odkazů (obrázků) výše. Otevře se vám stránka “nahlížení do KN ČÚZK“.
 • Klikněte na odkaz “Mapa” v horní liště a dostanete se na stránku “Zobrazení mapy“.
 • Rozklikněte odkaz “zobrazit přehledovou mapu ČR” a otevře se Vám mapa celé ČR.
 • Nyní se vraťte zpět do předchozího okna “nahlížení do KN ČÚZK” a zadejte do textového pole název nebo kód katastrálního území, ve kterém chcete hledat (př. Krásné Pole ).
 • Po kliknutí na tlačítko “Vyhledat” resp. “Enter” se vám v roletce automaticky zobrazí Katastrální uzemí: Krásné Pole (okres Ostrava-město);673722.
 • Klikněte na tlačítko “vybrat” a v okně s mapou celé ČR se automaticky zobrazí požadovaná mapa Krásného Pole (okres Ostrava-město)

Ovládání mapy v aplikaci nahlížení do katastru online

 • Lupa se znakem plus (+) a lupa se znakem minus (-) slouží k přiblížení a oddálení. Najdříve klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko a pak klikněte kurzorem myši na místo na mapě, které chcete přiblížit nebo oddálit. Funkci rychlého přiblížení aktivujete kliknutím levého tlačítka myši a táhnutím myší nad žádanou oblastí. Tím vytvoříte obdélník, který po uvolnění tlačítka, se zobrazí v okně.
 • Ručička je určena pro jemný posun na mapě požadovaným směrem (stiskněte nad mapou levé tlačítko myši, tlačítko držte a posunujte kurzor požadovaným směrem, mapa se začne posunovat ).
 • Na mapě lze měřit vzdálenosti, plochu či měnit měřítko dle potřeby. 

Přes mapu můžete snadno dohledat další informace jako je např. vlastník nemovitosti, výměra, číslo LV (listu vlastnictví), způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) a další údaje. Například informace o vlastníkovi získáte tak, že jakmile máte zobrazenu parcelu, jejíž vlastníka chcete dohledat, klikněte myší na tlačítko (i) s modrou informační značkou a červeným křížkem a poté klikněte do prostoru parcely. V původním okně Katastru nemovitostí (první okno) se informace automaticky zobrazí. V jednom okně máte zobrazenou mapu a v druhém okně hledaného vlastníka nemovitosti.

Nahlížení do katastru nemovitostí zdarma

Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Vyhledání parcely – Zadání obce není povinné. Můžete ho použít, pokud neznáte název katastrálního území, ale znáte název obce, ve které katastrální území leží.

Vyhledání stavby – Stavbu lze vyhledat zadáním adresy (adresní místo RÚIAN). Pokud se pomocí adresy stavbu vyhledat nedaří, pokračujte v dolní části formuláře postupným hledáním přes Obec a následně část obce + č. p./č. ev. nebo ulici a č. o.

Vyhledání jednotky – Stavbu lze vyhledat zadáním adresy (adresní místo RÚIAN). Pokud se pomocí adresy stavbu vyhledat nedaří, pokračujte v dolní části formuláře postupným hledáním přes Obec a následně část obce + č. p./č. ev. nebo ulici a č. o.

Vyhledání řízení – Pokud neznáte číslo řízení V nebo Z, ale znáte číslo podacího deníku (PD), které jste obdrželi na podatelně, zvolte typ řízení Podací deník, vyhledejte řízení v podacím deníku a v seznamu navázaných řízeních se zobrazí související řízení V nebo Z.
Pokud neznáte číslo podacího deníku, vyhledejte řízení podle data přijetí. Pokud jste návrh na vklad vyplňovali elektronicky, můžete vyhledat číslo řízení V pomocí čísla pomocného řízení ZPV, které máte vytištěno na formuláři návrhu na vklad.

Zobrazení mapy – Podrobné informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě ke grafickému klientu.

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

ZÁKON ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky. ODHAD NEMOVITOSTÍVÝKUP NEMOVITOSTÍVÝKUP ZA HOTOVÉ 

 

Název hypotéky:Unicredit hypotéka
Výše hypotéky:200 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:ČS Americká hypotéka
Výše hypotéky:150 000 - 5 000 000 Kč
Splatnost:1 - 20 let
Název hypotéky:Equa Hypotéka
Výše hypotéky:300 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Úvěr na bydlení
Výše hypotéky:50 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let
Název hypotéky:Refinancování s Českou spořitelnou
Výše hypotéky:300 000 - 25 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:ČSOB hypotéka
Výše hypotéky:200 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:3 - 30 let
Název hypotéky:Převod hypotéky
Výše hypotéky:300 000 - 30 000 000 Kč
Splatnost:1 - 35 let
Název hypotéky:Expobank hypotéka
Výše hypotéky:250 000 - 12 000 000 Kč
Splatnost:4 - 30 let
Název hypotéky:Refinancování s Hypoteční bankou
Výše hypotéky:200 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Hypotéka na cokoliv
Výše hypotéky:150 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let

VÝKUP NEMOVITOSTÍ V EXEKUCI Nejlepší řešení v momentě, kdy co nejrychleji potřebujete hotovost a vlastníte nemovitost. Rychlost a férovost je u nás na prvním místě. Rychlost a jednoduchost. Bez zbytečného papírování. Férové podmínky. Individuální přístup. Záloha do 2 mil. Kč. Řešíme exekuce, zástavy. Rychlý prodej nemovitosti za hotové. Výkup nemovitosti v nejkratším čase a za nejvýhodnější cenu. Tradice již 20 let. ...více

9.8.2022

Hypotéka Kalkulačka #hypoteky #hypoteka #srovnani #nezavisle #hypoleady #2021 #porovnani #srovnani #nejvyhodnejsi #nizky #urok #online #hypotecni #kalkulacka ...více

7.6.2021

Hypotéky v páru vs. single - Výhody a nevýhody hypotéky v páru vs. samostatně ...více

30.6.2021